The Term Bulgarian

Изразот - Бугарска работа, полн со презирност и прекор,не слегува од усните на никого од нас уште и ден денес”


Стиљан Чилингиров

Бугарскиот учен - Ст.Чилингиров во неговото – “Какво е дал Б`лгаринот на другите народи”, Софија, 1938 г., но ќе продолжи.

“Што и да се случи, каде и да стане нешто што е лошо,нешто што е незгодно, непремено, ќе го неречеме - Бугарска работа, ќе го идентификуваме со нам...”

- Кај Србите пак и денес за нешто - растурено, диво, хаотично и без ред , уште се користи поимот – “Растурено ко Бугарска скупштина”..

Што подразбира Европа и светот под поимот – “Бугарин“

Во Францускиот и Италијанскиот јазик

За знaчењето на поимот Б`ЛГАРИН, бугарскиот учен Бранимир Примов пишува:
"Тука во помал степен се повторува она што се случило многу порано во Франција и Италија, а ги оставило називите – “БУГАРИ”, “БУГРИ”, “БУЦЕРОНЕ” и др. Еден од зачуваните зборови е и на пример –“БУГЕР”.
Тоа е стар и денеска ретко употребуван збор. Главното значење му е – “СЕЛАНЕЦ”, “ПРОСТАК”, “ГРУБИЈАН”, “ЧОВЕК ЗА ПРЕЗЕР” и сл.
Се смета дека тој збор е дојден со посредство на српскохрватскиот јазик.Тој потполно одговара на Францускиот збор- “BOUGRE”.

( Б.Примов во делото за – “Бугрите”,софија ,1970,305,306..)

Во Унгарскиот јазик

Поим што се употребува во унгарскиот јазик,е – “BIGRIS” (Бугриш) Главното значење му е – “ГЛУПАК”, “ТАПАК”, “ГОЛЕМОГЛАВ”.

Глаголот – “БУЗЕРАЛ”, означува – “ОБЕСПОКОЈУВАЊЕ”, “НЕ ОСТАВАЊЕ НА МИРА”.
Со него е сврзан и – “BUZERANS” (БУЗЕРАНШ), што значи – “МАЖ КОЈ ИМА ПОЛОВА ВРСКА СО ДРУГ МАЖ", “ ПЕДЕР “ и сл.- Примов).

- Примов вели дека овие зборови се дојдени од италијанскиот јазик,едни со посредство на Германскиот,други со посредство на српско-хрватскиот. Но уште и ќе продолжи...

- "И до денеска во италијанскиот јазик постои зборот –“BUZZERONE” со значење - Педераст, Содомит и глаголот – “BUGGERARE” ,глагол,кој означува –“ВРШАМ СОДОМИЈА.”.

- Б.Примов заклучува ,дека сите наведени зборови што навлегле и во унгарскиот јазик а некои се зачувани и денеска, ВОДАТ ПОТЕКЛО ОД ИМЕТО –“Б`ЛГАРИН”.

Во Францускиот јазик други значења на поимот “Б`ЛГАРИН

Друг учен Бугарин- Ј.Иванов во неговото – “Богомилските книги и легенди”, Софија, 1925 и 1970.


Јордан Иванов

БАН ,41, пишува:

"Од тоа време во Францускиот јазик се до денеска останале зборови и изрази кои доаѓаат од името – Б`лгарин “BUGRE” а се употребувани со доста различно значење. Негативните значења доаѓаат од непријатното чувство, со кое католиците некогаш гледале на бугарските еретици..”

"Тие биле употребувани и во смисла на – РАЗВРАТ, СОДОМИЈА, ПЕДЕРАСТИЈА, како зборот –“BOUGERON” ( ж. р.) .Понатаму продолжува со формите на овој збор во францускиот јазик...

-“bougre” - Проклетник, обесник, изопачен, лошак..

-“bougre de bougre” - Истото само во позасилена форма

- “bougre de cochon” - ужасна свиња

- “bougre d,idiot” - страшен глупак

- “bougre de salaud”- расипан

- “bougre de vache” - ужасна крава

- “ra bougrir” - се изродувам (одродник),расипувам, не виреам..и.т.нВо Италијанскиот јазик пак Ј. Иванов ги наведува формите:

- “buzzerone” (и др. форми - буцероне, бугер, бугерио, Болгира, болгера)

Значењето им е - педераст, содомит, развратник, настаран, еретик и сл. понижувачки форми

Но и во другите извори, хроники и летописи ,стари и нови секаде под поимот Б`лгарин се подразбира истото :

- “Вулгарин“ - во новелата од 1181 г.која ја наведува Е.Голдман во Ann.inst,Phil.et.Hist.Or.et.Slav.s,1937, 399, подразбира - простак, грубијан (Варварин) – што е и кај Д.Ангелов .

- К.Ирачек во – “Историја на Блгарите”, Софија,1929 г. 385-386, вели дека граѓаните за простите, необразовани провинцијалци (селани) секогаш го употребувале називот –“Булгари”, со обврзителното додавање – дебелоглавец, недоделкани, пенушки и др. погрдни зборови.

- И денес во некои Европски држави ова пежоративно значење е просто исто. Друг учен Бугарин Х.Стојчев во делото за –“Бугрите”, наведува дека поимите –“БУЛГАРИ”, “БУГАРИ”,”БУЦЕРОНЕ” и сл. - означувале – РАЗВРАТНИК, НАСТРАН, ЕРЕТИК, ЛОШАК и сл.

Во ова смисла Французите своите Оверијанци кои ги сметаат за “Бугари” во погрдна смисла (Бугри, најразвиено еретсво?!) и особено развратната и настрана форма за нив - ПЕДЕРАСТИЈА.Стојчев за ова вели:

"Французите ги нарекуваат со името Бугр, Бугри, луѓето кои не им се допаѓаат. И денеска не е реткост да чуеме во Франција како говорат дека - Еден Оверијанец не е ниту маж ниту жена... Бидејќи еден Оверијанец за Французите е секогаш - Бугр,,природно е дека тоа ги засегнува и денешните Бугари (зашто на Француски овој збор има) навредливо значење."