Anthon Hampl

 

Anton Hampl е роден во 1875 год. во Јаромјас (Чешка).
Во 1907 год. е именуван за генерален секретар на најголемата чешка работничка организација -- организацијата на металуршките работници.
По три години ќе е и Претседател на Чешкословенската Социјал-демократска партија, а потоа и пратеник во Парламентот на новата Чешкословенска република.
Всушност тој е еден од најжестоките и најомилените национални трибуни за самостојна Чешкословачка држава. Заради заслугите како голем национален лидер тој обавува бројни функции подоцна, а бил и Претседател на Институтот за социјално осигурување -- организација со повеќе од два и пол милиони членови, но и Министер за јавни работи. Anthon Hampl објавува бројни свои дела од областа на колективното договарање на трудот...

 

-         Во својот долг одговор на анкетата од в. "Балканска федерација", Hampl меѓу другото вели:
"Сегашното "решение" на македонското прашање направи цел еден народ да биде распарчен меѓу Југославија, Бугарија и Грција и подложен на политика на терор за да се откаже од националното единство и да се асимилира во владеачката нација -- или да се истреби...

-        
Трагедијата на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се состои и во фактот што тој не поседува конститутивни сили, а неговите соседи го користат тоа за да ги остварат своите грабачки апетити на сметка на овој несреќен народ.."

А Hampl не е било кој, тој е Австриски политичар, Министер и многукратен функционер со Претседателски и лидерски функции во институти, движења, комисии и сл..

оригиналот на француски јазик:

“La solution actuelle de la question macedonienne a fait qu`un people enter a ete morcelle entre la Yugoslavie, la Bulgarie et la Grece et soumis a une politique de terreur pour lui faire perde l`unite nationale et l`assimiler a la nation dominante – ou l`exterminer...

 

La tragedie du PEUPLE MACEDONIEN consiste cepandant aussi dans le fait qu`il ne possede pas encore des forces constituantes, et ses voisins en profitent d`une facon effrenee pour satisfaire aux depens de ce malheureux people leurs appetites de lecre et de rapine.