La Federation balkanique - Весникот “Балканска Федерација

Весникот “Балканска Федерација” (“La Federation balkanique”) од Виена, во перидот од 1925 до 1929 г, спроведе анкета меѓу најпознатите Европски но и светски академски граѓани - интелектуалци, научници, професори, публицис- ти, политичари во своето време.

 

Многу од нив ќе бидат уште на поважни позиции во периодот што е по анкетата, сака што во биографиите при оригиналното претставување од весникот тие работи и ги нема.

Од анкетираните со свој одговор се јавиле 157 највидни личности речеиси од целиот свет: Франција, Англија, Италија, СССР, Германија, Австрија, Кина, Турција, Унгарија, Ерменија, Швајцарија, Бугарија, Албанија, Полска, Романија, Југославија, Чехословачка и др.


Со цел да се појаснат поставените прашања, анкетата е проследена со краток коментар на постоечката меѓународна положба на Македонија и македонскиот народ во поделените делови и односот на режимите кон нив. Воведот започнува со хуман повик до сите слободни народи, во кој се вели:

“Трагичната судбина на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД народ не повикува да се бориме за неговото ослободување. Под феудалниот турски режим илјадници и илјадници негови синови се жртвуваа за слободата на својата земја. По Балканската војна, Македонија го промени само својот господар: таа беше распокината меѓу Србија, Бугарија и Грција. Тоа распокинување свечено го потврди европската војна, која се водеше божем за ослободување на поробените народи.

Денес МАКЕДОНСКИОТ НАРОД стенка под многу пострашно ропство, отколку за време на турското владеење. Денес неговите господари сакаат да го асимилираат или да го уништат. Раководени од идејата да го ликвидираат македонското прашање, владетелите на Македонија не отстапуваат пред никакви средства за ад го уништат самиот народ.

Постоечките тамошни режими на убиства, пресудувања и грабежи го принудуваат МАКЕДОНСКИОТ НАРОД да ги напушта своите домашни огништа, да ги остава своите имоти и да бара спас во масовно емигрирање“.


Не гледајќи друг излез во онаа време за спас на македонскиот народ освен некаква Балканска федерација во која сите би биле еднакви а не постојано да се докажуваат и војуваат Балканците, при што има не малку разорувања и страдања, весникот тоа и го предлага.
По натамошниот опис на режимите и условите во сите три поделени делови весникот ги поставува прашањата до анкетираните:

1. Сметате ли дека сегашново разрешување на македонското прашање е во склад со принципите на справедливоста и слободата и дека тоа е во интерес на мирот?

2. Сметате ли, дека при владеењето на реакцијата на Балканот правата на националните малцинства се почитувани и загарантирани?

3. На каков начин сметате дека ќе може да се стави крај на насилието над националните малцинства, од една страна и на омразите кои што ги конфронтираат балканските држави едни против други, од друга?

4. Сметате ли дека е можно да се оствари Балканска федерација од постојните влади на Балканот?

5. Какво е Вашето мислење воопшто за една федерација на балкански народи и кои се според Вас, условите при кои таа би можела да се реализира?


И во оригиналот на француски за сето ова стои:

“Le destin tragique du PEUPLE MACEDONIEN nous a la lutte pour sa liberation. Sous le regime feodal turc, des milliers de ses fils se sont sacrifies pour la liberte de leur pays. Apres les guerres balkaniques, la Macedoine a uniquement change d`envahississeur .Elle a ete morcele entre la Serbie, la Bulgarie et la Grece. Ce partage a solennellement confirme la guerre europeenne qui sont disant etait pour la liberation des peuples opprimes.

La situation actuelle du PEUPLE MACEDONIEN est pire que sous les Turcs. Aujourd`hui les envahisseurs cherchent par tous les moyens a assimiler ou faire disparaitre la population macedonienne. Obsedes par l`idee de supprimer la question macedonienne, les dirigeants en Macedoine usent de tous les moyens pour aneantir le peuple meme.

Les regimes su pouvoir etaient des regimes d`assassinats, de condam nations et de pillage qui obligeaient le PEUPLE MACEDONIEN d`abandonner leur foyer et tous les biens pour l1emigration“.

ENGLISH TRANSLATION:


15 June 1929

 

 

The tragic destiny of the Macedonian people has summoned us to  fight for their release. Under the Turkish feudal rule, thousands of her sons are sacrificed for the freedom of their country. After the Balkan wars, Macedonia only has changed her master. She was divided between Serbia, Bulgaria and Greece. This division only solemnly confirms the European war which was ostensibly run  for the release of the enslaved people.

 

 

The current position of the Macedonian people  is worse than when it was under the Turks. Today their masters are trying to assimilate or make them disappear. Obsessed by the idea to remove the Macedonian question, the rulers in Macedonia use every possible means to destroy the people.

 

 

The well known and active regimes  of assassinations, of condemnations and plundering obliged the Macedonian people  to give up their birthplaces and  goods,and seek salvation in emigrating.