Bulgarians deporting Jews to Treblenka Concentration Lager

Десетина илјади Евреи од Македонија, вклучително и нивните деца, биле депортирани од тогашната бугарска фашистичка власт во нацистичкиот логор Треблинка. 99% од Македонки Евреи не ја избегнале смртта во Треблинка.

 

Спогодба меѓу фашистичките Германија и Бугарија за депортација на македонските евреи во германските логори на смртта Македонски евреи затворени од бугарските фашисти во Тутунски Комбинат Скопје

 

 

Бугарија пред Втората светска војна станува најверен сојузник на фашистичка Германија.

Бугарскиот Цар и Хитлер во пријателски поздрав

 

На 24.12.1940 г., бугарското народно Собрание донесува тнр. “Закон за заштита на нацијата“, кој бил чисто антиеврејски и насочен кон уништувањето на бугарските евреи.

 

Бугарија, како чисто фашистичка земја во периодот 1940-1944 г., ги следела директивите на Третиот Рајх и Хитлер и спроведувала идентична антиеврејска политика како и тогашна Германија. Евреите бил третирани како нелуѓе од страна на бугарската фашистичка власт.

 

Еврејските домови биле маркирани во Бугарија идентично како во тогашна Германија и било забрането целикупното нормално социо-општествено живеење на бугарските евреи

 

Евреите од Бугарија и од земјите окупирани од фашистичка Бугарија, биле затварани во посебни концлогори во Бугарија и присилувани како робови да работат за бугарската држава. Само македонските евреи и мал дел од евреите од шопскиот крај биле депортирани во нацистичките германски логори.

 

 

 

 

Најголем дел од евреите од Бугарија завршиле во тнр. логори на смртта.

Бунт на бугарските евреи против нивното депортирање во бугарските логори на смртта, 1943 г.

Бугарските фашисти ги депортираат евреите по концлогорите во Бугарија да работат како робови, Софија 1943 г.