Mavro Orbini-The Kingdom of the Slavs

У једној цариградској библиотеци очувана је повеља о привилегијама које је Александар Велики, дванаесте године своје владе, поделио Илирима, односно ''племенитом роду Словена''. То постаје сасвим разумљиво ако узмемо у обзир да су Македонци Александра Великог били заправо Словени, говорили истим језиком којим и данас говоре становници Македоније. Уопште, Македонци, Трачани и Мези говоре истим, словенским језиком. Александра Великог многи сматрају Грком, али неоправдано. Разлог тој заблуди јесте у томе што су Грци, борећи се са народима Истока, били најпознатији народ тадашње Европе, исто као што данас Грци и Турци верују да су сви европски католички народи Французи. Међутим, Московски анали изричито потврђују да су Руси, односно Московити, били истог језика као и антички Македонци, који су, поред осталих земаља, владали Египтом 276година.


Translation:

In one library in Tsarigrad(Constantinopel) , there is a charter about the privilegies that Alexander the Great gave to the Illyrians or " the nobel stock of Slavs" in his 12th years of rule. Its becoming quite understandable if we know that Macedonians of Alexander the Great were Slavs and they have spoken same language that todays inhabitants of macedonia speak. Alexander the Great is considered to be a Greek by many, but for no reason. The reason for that delusion lies in the fact that Greeks who fought people of east, were the most known people of the europe, the same way like nowdays Greeks and Turks belive that all european catholic people are French. Nevertheless, Moscow annals strictly confirm that Russians, or Moskovity spoke same language as Ancient Macedonians, that, beside other countires, ruled Egypt for 276 years.

 

Download the PDF File of the Book on Mavro Orbini